Polityka prywatności

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o rodzajach Państwa danych osobowych (zwanych dalej również w skrócie "danymi"), które przetwarzamy, w jakich celach i w jakim zakresie. Oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszelkiego przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez nas, zarówno w ramach świadczenia naszych usług, jak i w szczególności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz w ramach zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "Ofertą online"). Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 5 ustawy Gruzji o ochronie danych osobowych oraz art. 6 GDPR UE.

Odpowiedzialny

SilkRoot LLC
Autonomiczna Republika Adżarii, Gruzja Georgia

Adres e-mail
SECURE@ silkroot.io

Połączenia międzynarodowe
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Ustawa Gruzji o ochronie danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, jest Art. 5 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy dane dotyczące Państwa są przetwarzane oraz uzyskać informacje o tych danych, a także dalsze informacje i kopię danych zgodnie z art. 15 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo, zgodnie z art. 15 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych, zażądać uzupełnienia danych dotyczących Państwa lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących Państwa.

Zgodnie z Art. 15 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo żądać usunięcia dotyczących Państwa danych bez zbędnej zwłoki, żądać ograniczenia ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 25 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego na podstawie art. 26 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

EU GDPR

Przegląd operacji przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane dotyczące inwentaryzacji
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące zawartości
 • Dane dotyczące umowy
 • Dane użytkowe
 • Dane meta/komunikacyjne

Kategorie osób, których dane dotyczą

 • Klienci
 • Zainteresowane strony
 • Partnerzy komunikacyjni
 • Użytkownicy
 • Partnerzy biznesowi i kontraktowi
 • Uczniowie/ studenci/ uczestnicy

Cele przetwarzania danych

 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Pomiar zasięgu.
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Remarketing.
 • Miara przeliczeniowa.
 • Śledzenie afiliacji.
 • Zarządzanie i odpowiadanie na zapytania ofertowe.
 • Opinie.
 • Marketing.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników.
 • Budowanie publiczności.
 • Zapewnienie naszej oferty internetowej i przyjazności dla użytkownika.

Istotne podstawy prawne

Poniżej znajduje się przegląd podstaw prawnych DSGVO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów GDPR w Państwa lub naszym kraju zamieszkania lub siedziby mogą obowiązywać krajowe przepisy o ochronie danych. Ponadto, jeśli w poszczególnych przypadkach istotne będą bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy o nich w oświadczeniu o ochronie danych.

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
 • Wykonanie umowy i żądania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania działań przedumownych realizowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
 • Uzasadnione interesy (art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z prawem, uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia oraz stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, aby zapewnić poziom ochrony odpowiadający ryzyku.

Środki te obejmują w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, jak również dostępu, wprowadzania, ujawniania, zapewniania dostępności i segregacji danych. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reakcje na naruszenie danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania, jak również procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.

Szyfrowanie SSL (https): W celu ochrony Państwa danych przekazywanych za pośrednictwem naszej oferty internetowej stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po przedrostku https:// w pasku adresu przeglądarki.

Przekazywanie danych osobowych

W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych może się zdarzyć, że dane te zostaną przekazane lub ujawnione innym organom, firmom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być np. usługodawcy, którym zlecamy zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści, które są zintegrowane ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami Państwa danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie Państwa danych.

Przekazywanie danych w ramach organizacji: Możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej organizacji lub udzielać im dostępu do takich danych. W przypadku, gdy przekazanie to następuje w celach administracyjnych, przekazanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach biznesowych i operacyjnych lub jest dokonywane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań związanych z umową lub gdy mamy zgodę osób, których dane dotyczą, lub pozwolenie prawne.

Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom, podmiotom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub umownie lub prawnie wymaganego przekazania, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych tylko w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniu umownym poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, w obecności certyfikatów lub wiążących wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych (Art. 44 do 49 DSGVO, strona informacyjna Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Usunięcie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa, gdy tylko ich zgody dopuszczone do przetwarzania zostaną odwołane lub inne zgody przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one niezbędne do realizacji celu).

Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które muszą być zachowane ze względu na prawo handlowe lub podatkowe lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Nasze wskazówki dotyczące ochrony danych mogą również zawierać dalsze informacje dotyczące zatrzymywania i usuwania danych, które będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do odpowiednich operacji przetwarzania.

Stosowanie plików cookie

Cookies to małe pliki tekstowe, lub inne zapisy w pamięci, które przechowują informacje na urządzeniach końcowych i odczytują informacje z urządzeń końcowych. Na przykład w celu zapisania statusu logowania na koncie użytkownika, zawartości koszyka w sklepie internetowym, udostępnionych treści lub wykorzystanych funkcji oferty online. Cookies mogą być dalej wykorzystywane do różnych celów, np. do celów funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu ofert online, jak również do tworzenia analiz przepływu odwiedzających.

Uwagi dotyczące zgody: Używamy plików cookies zgodnie z wymogami prawa. W związku z tym uzyskujemy od użytkowników uprzednią zgodę, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest ona wymagana przez prawo. W szczególności zgoda nie jest wymagana, jeśli zapisywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookie, jest absolutnie niezbędne do świadczenia użytkownikowi usługi telemedialnej (tj. naszej oferty online), której wyraźnie zażądał. Odwołalna zgoda jest wyraźnie przekazywana użytkownikom i zawiera informacje o danym wykorzystaniu plików cookie.

Uwagi o podstawach prawnych w prawie ochrony danych osobowych: podstawa prawna w świetle prawa ochrony danych, na której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy pytamy użytkowników o zgodę. Jeśli użytkownicy wyrażą zgodę, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest ich deklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w ramach działalności gospodarczej w zakresie naszej oferty online i poprawy jej użyteczności) lub, jeśli odbywa się to w ramach wypełniania naszych zobowiązań umownych, jeśli stosowanie plików cookie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. W jakich celach pliki cookie są przez nas przetwarzane, wyjaśniamy w trakcie realizacji niniejszej polityki prywatności lub w ramach naszych procedur udzielania zgody i przetwarzania.

Czas przechowywania: W odniesieniu do czasu przechowywania wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe pliki cookie (również: pliki cookie sesji): tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu urządzenia końcowego (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 • Trwałe pliki cookie: Stałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu urządzenia końcowego. Na przykład status logowania może być zapisany lub preferowane treści mogą być wyświetlane bezpośrednio, gdy użytkownik ponownie odwiedzi stronę internetową. Podobnie, dane użytkownika zebrane za pomocą plików cookie mogą być wykorzystywane do pomiaru zasięgu. O ile nie dostarczymy użytkownikom wyraźnych informacji o rodzaju i czasie przechowywania plików cookie (np. w ramach uzyskiwania zgody), użytkownicy powinni zakładać, że pliki cookie są trwałe, a okres ich przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje o odwołaniu i sprzeciwie (opt-out): Użytkownicy mogą w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę, a także złożyć sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z wymogami prawnymi w art. 21 DSGVO (dalsze informacje na temat sprzeciwu znajdują się w ramach niniejszej polityki prywatności). Użytkownicy mogą również zgłosić swój sprzeciw za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Usługi biznesowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i biznesowych, np. klientów i zainteresowanych stron (zwanych łącznie "partnerami umownymi") w kontekście umownych i porównywalnych stosunków prawnych, jak również powiązanych środków oraz w kontekście komunikacji z partnerami umownymi (lub przedumownymi), np. w celu odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Obejmuje to w szczególności zobowiązania do świadczenia uzgodnionych usług, wszelkie zobowiązania do aktualizacji oraz środki zaradcze w przypadku zakłóceń gwarancyjnych i innych usług. Ponadto przetwarzamy dane w celu ochrony naszych praw oraz w celu realizacji zadań administracyjnych związanych z tymi zobowiązaniami i organizacją firmy. Ponadto przetwarzamy dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z właściwym i zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak również środków bezpieczeństwa w celu ochrony naszych partnerów umownych i naszej działalności gospodarczej przed niewłaściwym wykorzystaniem, zagrożeniem ich danych, tajemnic, informacji i praw (np. w celu zaangażowania służb telekomunikacyjnych, transportowych i innych służb pomocniczych, jak również podwykonawców, banków, doradców podatkowych i prawnych, dostawców usług płatniczych lub organów podatkowych). W ramach obowiązującego prawa ujawniamy dane partnerów umownych osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub do wypełnienia zobowiązań prawnych. Partnerzy umowni zostaną poinformowani o dalszych formach przetwarzania, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Informujemy partnerów umowy, które dane są wymagane do wyżej wymienionych celów przed lub w trakcie zbierania danych, np. w formularzach online, za pomocą specjalnego oznaczenia (np. kolory) lub symboli (np. gwiazdki lub podobne), lub osobiście.

Usuwamy dane po upływie ustawowych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych, tj. z reguły po 4 latach, chyba że dane są przechowywane na koncie klienta, np. tak długo, jak długo muszą być przechowywane ze względów archiwizacji prawnej (np. dla celów podatkowych z reguły 10 lat). Dane ujawnione nam przez partnera umowy w ramach zlecenia usuwamy zgodnie ze specyfikacją zlecenia, z reguły po zakończeniu zlecenia.

O ile w celu świadczenia naszych usług korzystamy z usługodawców lub platform osób trzecich, w stosunkach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i uwagi dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców lub platform osób trzecich.

Analizy ekonomiczne i badania rynku

Ze względów biznesowych oraz aby móc określić trendy rynkowe, życzenia partnerów umownych i użytkowników, analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp. przy czym do grupy podmiotów danych mogą należeć partnerzy umowni, osoby zainteresowane, klienci, goście i użytkownicy naszej oferty online.
Analizy przeprowadzane są w celu oceny działalności gospodarczej, marketingu i badań rynku (np. w celu określenia grup klientów o różnych cechach). W tym celu możemy, jeśli jest to możliwe, uwzględnić profile zarejestrowanych użytkowników wraz z ich danymi, np. na temat wykorzystywanych usług. Analizy te służą wyłącznie nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to anonimowe analizy z podsumowanymi, tj. zanonimizowanymi wartościami. Ponadto bierzemy pod uwagę prywatność użytkowników i przetwarzamy dane do celów analizy w sposób jak najbardziej pseudonimowy, a jeśli to możliwe - anonimowy (np. jako dane podsumowane).

Sklep i e-commerce

Przetwarzamy dane naszych klientów w celu umożliwienia im wyboru, zakupu lub zamówienia wybranych produktów, towarów i usług powiązanych, a także ich zapłaty i dostawy lub realizacji. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia, w celu realizacji dostawy, lub realizacji na rzecz naszych klientów, korzystamy z usług dostawców usług, w szczególności firm pocztowych, spedycyjnych i wysyłkowych. W celu realizacji transakcji płatniczych korzystamy z usług banków i dostawców usług płatniczych. Wymagane informacje są identyfikowane jako takie w kontekście zamówienia lub porównywalnego procesu nabycia i obejmują informacje potrzebne do dostawy, lub dostarczenia i rozliczenia, jak również dane kontaktowe, aby można było przeprowadzić ewentualne konsultacje.

Usługi agencji

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach naszych usług umownych, które mogą obejmować na przykład doradztwo koncepcyjne i strategiczne, planowanie kampanii, opracowanie/konsultacje lub konserwację oprogramowania i projektu, wdrażanie kampanii i procesów, obsługę, administrację serwerów, usługi analizy danych/konsultacji oraz usługi szkoleniowe.

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przetwarzamy dane uczestników naszych usług edukacyjnych i szkoleniowych (zwanych jednolicie "uczestnikami szkoleń") w celu świadczenia na ich rzecz naszych usług szkoleniowych. Przetwarzane w tym kontekście dane, charakter, zakres, cel i konieczność ich przetwarzania wynikają z leżącego u podstaw stosunku umownego i szkoleniowego. Formy przetwarzania obejmują również ocenę wyników i ewaluację naszych usług oraz usług wykładowców.

W ramach naszej działalności możemy również przetwarzać szczególne kategorie danych, w szczególności informacje o stanie zdrowia uczestników szkoleń i studentów, a także dane ujawniające pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub ideologiczne. W tym celu, jeśli jest to wymagane, uzyskujemy wyraźną zgodę uczestników szkolenia, a w pozostałych przypadkach przetwarzamy szczególne kategorie danych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług szkoleniowych, dla celów ochrony zdrowia, opieki społecznej lub ochrony żywotnych interesów uczestników szkolenia.

Jeśli jest to konieczne dla realizacji naszej umowy, dla ochrony żywotnych interesów lub wymagane przez prawo, lub jeśli mamy zgodę uczestników szkolenia, ujawniamy lub przekazujemy dane uczestników szkolenia osobom trzecim lub agentom, takim jak urzędy lub w zakresie usług informatycznych, biurowych lub porównywalnych, zgodnie z wymogami prawa zawodowego.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Klienci; potencjalni klienci; partnerzy biznesowi i kontraktowi; uczniowie/ studenci/ uczestnicy.
 • Cele przetwarzania: świadczenie usług umownych i obsługa klienta; środki bezpieczeństwa; wnioski o kontakt i komunikacja; procedury biurowe i organizacyjne; zarządzanie i odpowiadanie na wnioski; pomiar konwersji (mierzenie skuteczności działań marketingowych); profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników).
 • Podstawy prawne: wykonanie umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO).

Wykorzystanie platform internetowych do celów ofertowych i sprzedażowych

Oferujemy nasze usługi na platformach internetowych obsługiwanych przez innych usługodawców. W tym kontekście oprócz naszych wskazówek dotyczących ochrony danych obowiązują wskazówki dotyczące ochrony danych poszczególnych platform. Dotyczy to w szczególności realizacji procesu płatności oraz procedur stosowanych na platformach do pomiaru zasięgu i marketingu opartego na zainteresowaniach.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Podmioty danych: Klienci.
 • Cele przetwarzania: świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Podstawy prawne: Wykonanie umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Amazon: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; Usługodawca: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. i Amazon Media EU S.à.r.l., wszystkie cztery z siedzibą pod adresem 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, oraz Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Monachium, Niemcy (łącznie "Amazon Europe"), spółka dominująca: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; strona internetowa: https://www.amazon.de/; polityka prywatności: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; usługodawca: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Szwajcaria; strona internetowa: https://www.ebay.de/; polityka prywatności: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; Usługodawca: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Niemcy ; strona internetowa: https://www.rakuten.de/; polityka prywatności: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Udostępnienie oferty internetowej i hostingu

W celu bezpiecznego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastrukturalnych i platformowych, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług bazodanowych, jak również z usług bezpieczeństwa i usług konserwacji technicznej.

Dane przetwarzane w ramach świadczenia oferty hostingowej mogą obejmować wszystkie informacje dotyczące użytkowników naszej oferty online, które są generowane w ramach korzystania i komunikacji. Regularnie obejmuje to adres IP, który jest niezbędny do dostarczania treści ofert online do przeglądarek, a także wszystkie wpisy dokonywane w ramach naszej oferty online lub ze stron internetowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę odwiedzanych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, objętość przesyłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) oraz z reguły adresy IP i dostawcę żądania. Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony w celach bezpieczeństwa, np. aby zapobiec przeciążeniu serwera (zwłaszcza w przypadku ataków abuzywnych, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony, aby zapewnić wykorzystanie serwerów i ich stabilność; usuwanie danych: Informacje z plików logów są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.
 • Content Delivery Network: Korzystamy z "sieci dostarczania treści" (CDN). CDN to usługa, za pomocą której zawartość oferty online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafiki lub skrypty programów, mogą być dostarczane szybciej i bezpieczniej za pomocą rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet.
 • WordPress.com: Platforma hostingowa dla blogów / stron internetowych; Dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Strona internetowa: https://wordpress.com; Polityka prywatności: https://automattic.com/de/privacy/; Umowa na realizację zamówienia: zawartej z dostawcą: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogi i media publikacyjne

Korzystamy z blogów lub porównywalnych środków komunikacji i publikacji online (dalej "medium publikacji"). Dane czytelników są przetwarzane na potrzeby medium publikacyjnego tylko w zakresie niezbędnym do jego prezentacji i komunikacji między autorami a czytelnikami lub ze względów bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie odsyłamy do informacji o przetwarzaniu danych osób odwiedzających nasze medium publikacyjne w ramach niniejszej informacji o ochronie danych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: świadczenie usług umownych i obsługa klienta; informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza online); zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; środki bezpieczeństwa; administracja i odpowiedź na zapytania.
 • Podstawy prawne: wykonanie umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b. DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f. DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Uwagi i wkłady: Gdy użytkownicy pozostawiają komentarze lub inne wypowiedzi, ich adresy IP mogą być przechowywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ktoś zostawił w komentarzach i postach treści niezgodne z prawem (obelgi, zakazana propaganda polityczna itp.). W takim przypadku sami możemy być ścigani za komentarz lub post i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, na podstawie naszych uzasadnionych interesów, do przetwarzania danych użytkowników w celu wykrywania spamu. Na tej samej podstawie prawnej zastrzegamy sobie prawo, w przypadku ankiet, do przechowywania adresów IP użytkowników przez okres ich trwania oraz do stosowania plików cookie w celu uniknięcia wielokrotnego głosowania. Dane osobowe podane w ramach komentarzy i wypowiedzi, wszelkie dane kontaktowe i informacje o stronie internetowej, jak również informacje związane z treścią będą przez nas trwale przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.
 • Pobieranie emojisów i uśmieszków WordPressa: Pobieranie emojis i emotikonów WordPress - W ramach naszego bloga WordPress, w celu sprawnej integracji elementów treści, wykorzystywane są graficzne emojis (lub emotikony), czyli małe pliki graficzne wyrażające emocje, pozyskiwane z zewnętrznych serwerów. Dostawcy serwerów zbierają adresy IP użytkowników. Jest to niezbędne, aby pliki emoji mogły być przekazywane do przeglądarek użytkowników; dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; strona internetowa: https://automattic.com; polityka prywatności: https://automattic.com/privacy.
 • Zdjęcia profilowe z Gravatar: Zdjęcia profilowe - W ramach naszej oferty internetowej, a w szczególności na blogu korzystamy z usługi Gravatar. Gravatar to serwis, w którym użytkownicy mogą rejestrować i przechowywać zdjęcia profilowe oraz swoje adresy e-mail. Jeśli użytkownicy pozostawiają posty lub komentarze na innych stronach internetowych (zwłaszcza na blogach), podając odpowiedni adres e-mail, ich zdjęcia profilowe mogą być wyświetlane obok postów lub komentarzy. W tym celu adres e-mail podany przez użytkowników jest przekazywany do Gravatar w formie zaszyfrowanej, aby sprawdzić, czy profil jest dla niego przechowywany. Jest to jedyny cel przekazania adresu e-mail. Nie jest on wykorzystywany do innych celów, lecz jest po tym usuwany. Wykorzystanie Gravatar wynika z naszych uzasadnionych interesów, ponieważ używamy Gravatar, aby zaoferować autorom postów i komentarzy możliwość personalizacji ich postów za pomocą zdjęcia profilowego. Poprzez wyświetlanie zdjęć Gravatar uzyskuje adres IP użytkowników, ponieważ jest to niezbędne do komunikacji pomiędzy przeglądarką a usługą online. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby w komentarzach pojawiał się obrazek użytkownika powiązany z ich adresem e-mail w serwisie Gravatar, powinni używać do komentowania adresu e-mail, który nie jest zapisany w Gravatar. Zaznaczamy również, że możliwe jest użycie anonimowego adresu e-mail lub nieużywanie żadnego adresu e-mail, jeśli użytkownicy nie chcą, aby ich adres e-mail był wysyłany do Gravatar. Użytkownicy mogą całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy; usługodawca: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; strona internetowa: https://automattic.com; polityka prywatności: https://automattic.com/privacy.

Zarządzanie kontaktami i zapytaniami

Podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), jak również w ramach istniejących relacji z użytkownikami i biznesem, informacje osób pytających są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na żądania kontaktowe i wszelkie żądane środki.

Odpowiedź na zapytania kontaktowe, a także zarządzanie danymi kontaktowymi i zapytaniami w kontekście stosunków umownych lub przedumownych odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub odpowiedzi na (przed)umowne zapytania, a także w innych przypadkach na podstawie uzasadnionych interesów związanych z odpowiedzią na zapytania i utrzymaniem relacji z użytkownikami lub biznesem.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych).
 • Osoby, których dane dotyczą: Partnerzy komunikacyjni.
 • Cele przetwarzania: wnioski o kontakt i komunikacja; świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

Formularz kontaktowy: Jeśli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacyjnych, przetwarzamy przekazane nam w tym kontekście dane w celu realizacji przekazanego żądania. W tym celu przetwarzamy dane osobowe w ramach przedumownych i umownych stosunków handlowych, o ile jest to konieczne do ich realizacji, a w pozostałych przypadkach na podstawie naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów partnerów komunikacyjnych w zakresie odpowiedzi na zapytania oraz naszych prawnych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych

Analityka internetowa (zwana również "pomiarem zasięgu") służy do oceny przepływu odwiedzających naszą ofertę online i może obejmować zachowanie, zainteresowania lub informacje demograficzne o odwiedzających, takie jak wiek lub płeć, jako wartości pseudonimowe. Za pomocą analizy zasięgu możemy rozpoznać na przykład, w jakim czasie nasza oferta online lub jej funkcje lub treści są najczęściej używane lub zachęcają do ponownego użycia. Podobnie możemy zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji.

Oprócz analityki internetowej możemy również stosować procedury testowe, na przykład w celu przetestowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów.

O ile poniżej nie podano inaczej, w tych celach mogą być tworzone profile, czyli dane podsumowujące proces użytkowania, a informacje mogą być zapisywane w przeglądarce lub w urządzeniu końcowym i z niego odczytywane. Gromadzone informacje obejmują w szczególności odwiedzane strony internetowe i wykorzystywane na nich elementy, a także informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie korzystania. Jeżeli użytkownicy wyrazili zgodę na zbieranie ich danych o lokalizacji od nas lub od dostawców usług, z których korzystamy, dane o lokalizacji mogą być również przetwarzane.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. W celu ochrony użytkowników stosujemy jednak procedurę maskowania IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP). Zasadniczo w kontekście analizy internetowej, testów A/B i optymalizacji nie są przechowywane żadne wyraźne dane użytkowników (takie jak adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy stosowanego oprogramowania, nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach na potrzeby odpowiednich procedur.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania skutecznymi, oszczędnymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji o stosowaniu plików cookies w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających gości); profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: IP masking (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Google Analytics: analityka internetowa, pomiar zasięgu, a także pomiar przepływu użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania, jak również przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Marketing internetowy

Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych online, które mogą obejmować w szczególności marketing powierzchni reklamowej lub wyświetlanie treści promocyjnych i innych (łącznie "treści") w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników oraz pomiar ich skuteczności.

W tym celu tworzone są tzw. profile użytkowników i zapisywane w pliku (tzw. "cookie") lub stosowane są podobne procedury, za pomocą których zapisywane są informacje o użytkowniku istotne dla prezentacji wspomnianych treści. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, wykorzystywane sieci online, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie użytkowania i używanych funkcjach. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych dotyczących ich lokalizacji, mogą one również zostać przetworzone.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. W celu ochrony użytkowników stosujemy jednak dostępne procedury maskowania IP (tj. pseudonimizacja poprzez skrócenie adresu IP). Ogólnie rzecz biorąc, w ramach procesu marketingu online nie są przechowywane żadne wyraźne dane użytkowników (takie jak adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy procedur marketingu online, nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach.

Informacje zawarte w profilach są z reguły zapisywane w plikach cookie lub za pomocą podobnych procedur. Te pliki cookie mogą być później generalnie odczytywane na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej procedury marketingu online i analizowane w celu wyświetlania treści, jak również uzupełniane o dalsze dane i przechowywane na serwerze dostawcy procedury marketingu online.

W wyjątkowych przypadkach do profili mogą zostać przypisane wyraźne dane. Dzieje się tak, jeśli np. użytkownicy są członkami sieci społecznościowej, z której procedury marketingu online korzystamy, a sieć łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi danymi. Prosimy o zwrócenie uwagi, że użytkownicy mogą dokonać dodatkowych ustaleń z dostawcami, np. poprzez wyrażenie zgody w ramach procesu rejestracji.

Zasadniczo otrzymujemy dostęp jedynie do podsumowanych informacji o powodzeniu naszych reklam. W ramach tzw. pomiaru konwersji możemy jednak sprawdzić, które z naszych procesów marketingu online doprowadziły do tzw. konwersji, czyli np. do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji służy wyłącznie do analizy powodzenia naszych działań marketingowych.

O ile nie zaznaczono inaczej, prosimy o przyjęcie założenia, że stosowane pliki cookies będą przechowywane przez okres dwóch lat.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania skutecznymi, oszczędnymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji o stosowaniu plików cookies w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: remarketing; targetowanie (określanie grup docelowych istotnych z punktu widzenia celów marketingowych lub innych treści wyjściowych); marketing; profilowanie za pomocą informacji związanych z użytkownikiem (tworzenie profili użytkowników); pomiar konwersji (mierzenie skuteczności działań marketingowych).
 • Środki bezpieczeństwa: IP masking (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu (opt-out): Odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych poszczególnych oferentów oraz do opcji sprzeciwu przekazanych oferentom (tzw. "opt-out"). Jeśli nie określono wyraźnie opcji opt-out, mają Państwo możliwość wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty online. Dlatego zalecamy następujące dodatkowe opcje opt-out, które są oferowane w skrócie dla poszczególnych obszarów: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych, procedur i usług:

 • Google Ad Manager: korzystamy z "Google Marketing Platform" (i usług takich jak "Google Ad Manager"), aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.) Platforma Marketingowa Google charakteryzuje się tym, że reklamy są wyświetlane w czasie rzeczywistym na podstawie przypuszczalnych zainteresowań użytkownika. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy dla i w ramach naszej oferty online w sposób bardziej ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli np. użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych ofertach online, określa się to mianem "remarketingu"; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania, a także przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych produktów reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych między administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms; W przypadku gdy Google występuje jako podmiot przetwarzający, warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads i pomiar konwersji: korzystamy z metody marketingu online "Google Ads", aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), tak aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy mają przypuszczalne zainteresowanie reklamami (tzw. "konwersja"). Ponadto mierzymy konwersję reklam. Poznajemy jednak tylko anonimową całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tzw. "tagiem śledzenia konwersji". Sami jednak nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których można zidentyfikować użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania, a także przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych produktów reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych między administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense ze spersonalizowanymi reklamami: Korzystamy z usługi Google Adsense ze spersonalizowanymi reklamami, za pomocą której reklamy są wyświetlane w ramach naszej oferty internetowej i otrzymujemy wynagrodzenie za ich wyświetlanie lub inne wykorzystanie; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania, a także przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych produktów reklamowych Google: Informacje o Usługach Warunki przetwarzania danych między Administratorami oraz Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense z reklamami niespersonalizowanymi: Korzystamy z usługi Google Adsense z niespersonalizowanymi reklamami, za pomocą której reklamy są wyświetlane w ramach naszej oferty internetowej i otrzymujemy wynagrodzenie za ich wyświetlanie lub inne wykorzystanie; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki ochrony danych osobowych administratora Google Ads oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Targetowanie za pomocą Google Analytics: Korzystamy z Google Analytics, aby wyświetlać reklamy umieszczone w ramach usług reklamowych Google i jej partnerów tylko użytkownikom, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Google (tzw. "Audiencje Remarketingowe" lub "Audiencje Google Analytics"). Za pomocą Remarketing Audiences chcemy również zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Podstawa prawna: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Umowa na realizację zamówienia: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania, jak również przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklama Microsoft: remarketing / pomiar konwersji; Dostawca usług: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com/; Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Programy partnerskie i linki partnerskie

W naszej ofercie online zamieszczamy tzw. linki afiliacyjne lub inne odniesienia (które mogą obejmować np. maski wyszukiwania, widżety lub kody rabatowe) do ofert i usług podmiotów trzecich (zwanych łącznie "linkami afiliacyjnymi"). Jeśli użytkownicy podążają za Linkami partnerskimi lub następnie korzystają z ofert, możemy otrzymać prowizję lub inne świadczenia od tych stron trzecich (łącznie "Prowizja").

Aby móc śledzić, czy użytkownicy skorzystali z ofert linków partnerskich używanych przez nas, konieczne jest, aby odpowiednie podmioty trzecie dowiedziały się, że użytkownicy skorzystali z linków partnerskich używanych w naszej ofercie online. Przyporządkowanie linków partnerskich do poszczególnych transakcji handlowych lub innych działań (np. zakupów) służy wyłącznie rozliczeniu prowizji i zostanie anulowane, gdy tylko przestanie być potrzebne do tego celu.

Dla celów wspomnianego przyporządkowania linków partnerskich, linki partnerskie mogą być uzupełnione o pewne wartości, które są składnikiem linku lub mogą być przechowywane w innym miejscu, np. w pliku cookie. Wartości te mogą obejmować w szczególności źródłową stronę internetową (referrer), czas, identyfikator online operatora strony internetowej, na której umieszczono link partnerski, identyfikator online danej oferty, rodzaj użytego linku, rodzaj oferty i identyfikator online użytkownika.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Ponadto ich wykorzystanie może być elementem naszych usług (przed)umownych, pod warunkiem, że korzystanie z usług dostawców zewnętrznych zostało uzgodnione w tych ramach. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji o stosowaniu plików cookies w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane umowne (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane inwentaryzacyjne (np. nazwy, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online); klienci.
 • Cele przetwarzania: śledzenie podmiotów powiązanych; świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i wnioski przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Amazon Affiliate Program: affiliate partner program (Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jednego z jej oddziałów); Usługodawca: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. i Amazon Media EU S.à.r.l., wszystkie cztery z siedzibą pod adresem 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, oraz Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Monachium, Niemcy (łącznie "Amazon Europe"); spółka dominująca: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; strona internetowa: https://www.amazon.de; polityka prywatności: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Sieć partnerska eBay: Program partnerski marketingu afiliacyjnego; dostawca usług: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; strona internetowa: https://partnernetwork.ebay.de; polityka prywatności: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Opinie klientów i procedury oceny

Uczestniczymy w procesach recenzowania i oceniania w celu oceny, optymalizacji i promocji naszych usług. Jeśli użytkownicy oceniają nas lub w inny sposób przekazują informacje zwrotne za pośrednictwem uczestniczących platform ratingowych lub procedur, obowiązują również ogólne warunki handlowe lub użytkowe oraz informacje o ochronie prywatności dostawców. Z reguły ocena wymaga również rejestracji u odpowiednich oferentów.

W celu zapewnienia, że osoby oceniające rzeczywiście skorzystały z naszych usług, za zgodą klienta przekazujemy wymagane do tego dane do odpowiedniej platformy ratingowej w odniesieniu do klienta i wykorzystanej usługi (w tym nazwisko, adres e-mail i numer zamówienia lub numer pozycji). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji autentyczności użytkownika.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Klienci; użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza internetowego); marketing.
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

Widżet oceny: do naszej oferty internetowej włączamy tak zwane "widgety ratingowe". Widget to zintegrowany z naszą ofertą online element funkcjonalny i treściowy, który wyświetla zmienne informacje. Może on być wyświetlany np. w formie pieczęci lub porównywalnego elementu, czasami nazywanego również "odznaką". W tym przypadku odpowiednia treść widgetu jest wyświetlana w ramach naszej oferty online, ale jest ona w tym momencie pobierana z serwerów danego dostawcy widgetu. Tylko w ten sposób można zawsze wyświetlić aktualną treść, w szczególności aktualną ocenę. W tym celu musi zostać nawiązane połączenie danych ze strony internetowej wywołanej w ramach naszej oferty online z serwerem dostawcy widgetu, a dostawca widgetu otrzymuje określone dane techniczne (dane dostępowe, w tym adres IP), które są niezbędne, aby treść widgetu mogła zostać dostarczona do przeglądarki użytkownika. Ponadto dostawca widgetów otrzymuje informacje, że użytkownicy odwiedzili naszą ofertę online. Informacje te mogą być przechowywane w pliku cookie i wykorzystywane przez dostawcę widgetu do identyfikacji, które oferty online uczestniczące w procesie oceny zostały odwiedzone przez użytkownika. Informacje te mogą być przechowywane w profilu użytkownika i wykorzystywane do celów reklamowych lub badań rynkowych.

Obecność w sieciach społecznościowych (social media)

Prowadzimy obecność online w sieciach społecznościowych i w tym kontekście przetwarzamy dane użytkowników w celu komunikacji z aktywnymi tam użytkownikami lub oferowania informacji o nas.

Zwracamy uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to powodować zagrożenia dla użytkowników, ponieważ np. może utrudnić egzekwowanie praw użytkowników.

Ponadto dane użytkowników są zwykle przetwarzane w sieciach społecznościowych do celów badania rynku i reklamy. Na przykład na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań można tworzyć profile użytkowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane np. do umieszczania w sieciach i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są z reguły pliki cookie, w których zapisywane są zachowania użytkowników i ich zainteresowania. Ponadto w profilach użytkowania mogą być zapisywane dane niezależne od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

W celu szczegółowego przedstawienia poszczególnych form przetwarzania danych oraz możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do oświadczeń o ochronie prywatności oraz informacji udostępnianych przez operatorów poszczególnych sieci.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenie praw osób, których dane dotyczą, zwracamy również uwagę na to, że można ich najskuteczniej dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji bezpośrednio. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikację; informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza internetowego); marketing.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

Do naszej oferty internetowej włączamy elementy funkcjonalne i treściowe, które są pozyskiwane z serwerów ich odpowiednich dostawców (dalej zwanych "dostawcami zewnętrznymi"). Mogą to być np. grafiki, filmy wideo lub mapy miasta (dalej jednolicie zwane "treściami").

Integracja wymaga zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści przetwarzały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogłyby przesłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc wymagany do wyświetlania tych treści lub funkcjonalności. Staramy się korzystać tylko z takich treści, których odpowiedni oferenci wykorzystują adres IP tylko w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. pixel tags (niewidocznych grafik, znanych również jako "web beacons") w celach statystycznych lub marketingowych. "Pixel tags" mogą być wykorzystywane do analizy informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, jak również być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstawy prawnej: Jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście odsyłamy również do informacji o stosowaniu plików cookies w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; świadczenie usług umownych i obsługa klienta; profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników); marketing.
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i wnioski przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Integracja oprogramowania, skryptów lub frameworków firm trzecich (np. jQuery): włączamy do naszej oferty internetowej oprogramowanie, które pobieramy z serwerów innych oferentów (np. biblioteki funkcji, które wykorzystujemy w celu prezentacji lub ułatwienia obsługi naszej oferty internetowej). W ten sposób dani oferenci pobierają adres IP użytkownika i mogą go przetwarzać w celu przesłania oprogramowania do przeglądarki użytkownika oraz w celach bezpieczeństwa, jak również w celu oceny i optymalizacji swojej oferty. - Do naszej oferty online włączamy oprogramowanie, które pobieramy z serwerów innych oferentów (np. biblioteki funkcji, które wykorzystujemy w celu wyświetlania lub przyjazności dla użytkownika naszej oferty online). W związku z tym dani oferenci pobierają adres IP użytkowników i mogą go przetwarzać w celu przesłania oprogramowania do przeglądarki użytkownika oraz w celach bezpieczeństwa, jak również w celu oceny i optymalizacji swojej oferty.
 • Font Awesome: Wyświetlanie czcionek i symboli; usługodawca: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Strona internetowa: https://fontawesome.com/; Polityka prywatności: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google, przy czym dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlenia czcionek w przeglądarce użytkownika. Integracja wynika z naszych uzasadnionych interesów w zakresie technicznie bezpiecznego, bezobsługowego i efektywnego wykorzystania czcionek, ich jednolitej prezentacji oraz uwzględnienia ewentualnych ograniczeń licencyjnych dotyczących ich integracji; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://fonts.google.com/; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Wtyczki do Twittera i treści: Wtyczki i przyciski Twittera - Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski, które umożliwiają użytkownikom udostępnianie treści z tej oferty online w ramach Twittera; Dostawca usług: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia, Spółka dominująca: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; strona internetowa: https://twitter.com/de; polityka prywatności: https://twitter.com/privacy, (ustawienia: https://twitter.com/personalization).
 • Filmy z YouTube: Treści wideo; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://www.youtube.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Filmy z YouTube: Treści wideo; filmy z YouTube są zintegrowane poprzez specjalną domenę (rozpoznawalną dzięki komponentowi "youtube-nocookie") w tak zwanym "rozszerzonym trybie ochrony danych", przy czym w celu personalizacji odtwarzania wideo nie są zbierane żadne pliki cookie dotyczące aktywności użytkownika. Niemniej jednak informacje o interakcji użytkownika z filmem (np. zapamiętanie ostatniego punktu odtwarzania), mogą być przechowywane; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://www.youtube.com; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: treści wideo; dostawca usług: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Strona internetowa: https://vimeo.com; Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Zwracamy uwagę, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i odsyłamy do Polityki prywatności (https://policies.google.com/privacy), a także do opcji rezygnacji z Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lub ustawień Google dotyczących wykorzystania danych w celach marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Narzędzia zarządzania, organizacji i wsparcia

Korzystamy z usług, platform i oprogramowania innych dostawców (zwanych dalej "Dostawcami zewnętrznymi") w celu organizacji, zarządzania, planowania, jak również świadczenia naszych usług. Przy wyborze dostawców zewnętrznych i ich usług przestrzegamy wymogów prawnych.

W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach dostawców zewnętrznych. Może to dotyczyć różnych danych, które przetwarzamy zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane te mogą obejmować w szczególności dane główne i dane kontaktowe użytkowników, dane dotyczące transakcji, umów, innych procesów i ich treści.

Jeśli użytkownicy są kierowani do dostawców zewnętrznych lub ich oprogramowania lub platform w ramach komunikacji, działalności gospodarczej lub innych relacji z nami, dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane dotyczące użytkowania i metadane w celach bezpieczeństwa, optymalizacji usług lub w celach marketingowych. W związku z tym prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Uwagi dotyczące podstawy prawnej: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Ponadto ich wykorzystanie może być elementem naszych usług (przed)umownych, o ile korzystanie z usług dostawców zewnętrznych zostało uzgodnione w tych ramach. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookies w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Partnerzy komunikacyjni; użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i wnioski przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Inni usługodawcy

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie prywatności, gdy tylko zmiany w prowadzonym przez nas przetwarzaniu danych czynią to koniecznym. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały aktu współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, prosimy o zwrócenie uwagi na to, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie i prosimy o sprawdzenie informacji przed skontaktowaniem się z nami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu różne prawa wynikające z GDPR, które wynikają w szczególności z art. 15-21 GDPR:

 • Prawo do sprzeciwu: mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do wycofania zgody: Masz prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji: mają Państwo prawo żądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane oraz informacji o tych danych, jak również dalszych informacji i kopii danych zgodnie z wymogami prawa.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo, zgodnie z prawem, żądać uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych lub alternatywnie, zgodnie z wymogami prawnymi, żądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo otrzymać dane dotyczące Państwa, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie zgodnie z wymogami prawnymi lub zażądać ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie.
 • Skarga do organu nadzorczego: bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza wymogi GDPR.

Definicje

Ta sekcja zawiera przegląd terminów używanych w niniejszej Polityce Prywatności. Wiele terminów pochodzi z prawa i jest zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 GDPR. Definicje prawne są wiążące. Natomiast poniższe wyjaśnienia mają na celu przede wszystkim pomoc w zrozumieniu. Terminy są posortowane alfabetycznie.

 • Śledzenie afiliacji: W ramach affiliate tracking rejestrowane są linki, za pomocą których strony linkujące odsyłają użytkowników do stron z ofertami produktów lub innych. Operatorzy poszczególnych stron odsyłających mogą otrzymać prowizję, jeśli użytkownicy podążają za tymi tzw. linkami partnerskimi i następnie korzystają z ofert (np. kupują towary lub korzystają z usług). W tym celu konieczne jest, aby operatorzy mogli śledzić, czy użytkownicy zainteresowani określonymi ofertami korzystają z nich za pośrednictwem linków partnerskich. Dlatego dla funkcjonalności linków partnerskich konieczne jest uzupełnienie ich o pewne wartości, które stają się częścią linku lub są zapisywane w innym miejscu, np. w pliku cookie. Wartości te obejmują w szczególności źródłową stronę internetową (referrer), czas, identyfikator online operatora strony internetowej, na której znajduje się link partnerski, identyfikator online danej oferty, identyfikator online użytkownika, jak również wartości specyficzne dla śledzenia, takie jak np. identyfikator nośnika reklamowego, identyfikator partnera i kategorie.
 • Miara przeliczeniowa: Pomiar konwersji (określany również jako "ocena akcji odwiedzin") to metoda stosowana w celu określenia skuteczności działań marketingowych. Zazwyczaj odbywa się to poprzez przechowywanie pliku cookie na urządzeniach użytkowników w ramach stron internetowych, na których odbywają się działania marketingowe, a następnie ponowne jego pobranie na stronie docelowej. Dzięki temu możemy na przykład śledzić, czy reklamy, które umieściliśmy na innych stronach internetowych, odniosły sukces.
 • Dane osobowe: "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej "osoba, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników: Przetwarzanie "profili z informacjami dotyczącymi użytkownika", w skrócie "profili", obejmuje każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do analizy, oceny lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować różne informacje dotyczące demografii, zachowań i zainteresowań, takich jak interakcje ze stronami internetowymi i ich treścią itp.) (np. zainteresowania określonymi treściami lub produktami, zachowania związane z klikaniem na stronie internetowej lub lokalizacji). Do celów profilowania często wykorzystywane są pliki cookie i sygnały nawigacyjne.
 • Pomiar zasięgu: Pomiar zasięgu (znany również jako analityka internetowa) służy do oceny przepływu odwiedzających do oferty online i może obejmować zachowanie odwiedzających lub zainteresowania określonymi informacjami, takimi jak zawartość strony internetowej. Za pomocą analizy zasięgu właściciele stron internetowych mogą zobaczyć na przykład, o której godzinie odwiedzający odwiedzają ich stronę i jakie treści ich interesują. Dzięki temu mogą np. lepiej dostosować treść strony internetowej do potrzeb odwiedzających. W celu analizy zasięgu często stosuje się pseudonimowe pliki cookie i sygnalizatory WWW, aby rozpoznać powracających gości i w ten sposób uzyskać bardziej precyzyjną analizę korzystania z oferty online.
 • Remarketing: "Remarketing" lub "retargeting" polega na tym, że np. w celach reklamowych odnotowuje się, jakimi produktami użytkownik był zainteresowany na danej stronie internetowej, aby przypomnieć mu o tych produktach na innych stronach internetowych, np. w reklamach.
 • Kontroler: "Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie: "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane w sposób automatyczny, czy nie. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każde postępowanie z danymi, czy to zbieranie, ocenę, przechowywanie, przekazywanie czy usuwanie.
 • Tworzenie grupy docelowej: Tworzenie grup docelowych (lub "custom audiences") polega na określeniu grup docelowych dla celów reklamowych, np. wyświetlania reklam. Na przykład na podstawie zainteresowania użytkownika określonymi produktami lub tematami w Internecie można stwierdzić, że użytkownik ten jest zainteresowany reklamami podobnych produktów lub sklepu internetowego, w którym użytkownik oglądał produkty. Z kolei o "lookalike audiences" (lub podobnych grupach docelowych) mówimy wtedy, gdy treści uznane za odpowiednie są wyświetlane użytkownikom, których profile lub zainteresowania przypuszczalnie odpowiadają użytkownikom, dla których utworzono profile. Do celów tworzenia Custom Audiences i Lookalike Audiences wykorzystywane są z reguły pliki cookie i sygnały nawigacyjne.

Wersja niemiecka stworzona za pomocą "Datenschutz-Generator.de" - Dziękujemy! RA Dr.Schwenke